Regulamin 2024

REGULAMIN

Ultramaratonu „GWiNT Ultra Cross”

I. Informacje ogólne

Art. 1. Ultramaraton „GWiNT Ultra Cross”, zwany dalej „Zawodami”, jest imprezą biegową o charakterze sportowym.

Art. 2. Zawody mają charakter terenowy. Wyznaczona przez Organizatora trasa zawodów przebiega w przeważającej części na terenach pozamiejskich (drogi leśne, gruntowe).

Art. 3. Organizatorem Zawodów są:

  1. Grodziski Klub Biegacza z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2a, 62-065 Grodzisk Wielkopolski,
  2. Nowotomyski Klub Biegacza Chyży z siedzibą w Starym Tomyślu, os. Radosne 5/2, 64-300 Nowy Tomyśl,
  3. Wolsztyński Klub Biegowy z siedzibą w Wolsztynie, ul. Poznańska 1, 64-200 Wolsztyn,

które powołały Komitet Organizacyjny Zawodów.

Art. 4. Dyrektorem Zawodów jest Ryszard Bronowicki.

Art. 5. Oficjalna strona internetowa Zawodów, zwana dalej Stroną, znajduje się pod adresem www.ultragwint.pl

Art. 6. Biuro Zawodów znajduje się w Nowym Tomyślu, ul. Tysiąclecia 6 (Zespół Szkół nr 1).

II. Cele Zawodów

Art. 7. Celami Zawodów są:

 1. aktywizacja psychofizyczna uczestników,
 2. sprawdzanie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników,
 3. promocja aktywnego stylu życia i właściwych postaw życiowych,
 4. promocja walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych terenów obejmujących powiaty grodziski, wolsztyński i nowotomyski,
 5. nawiązanie, wzmocnienie i promocja współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w organizację Zawodów,
 6. popularyzacja zawodów biegowych na dystansach ultramaratońskich jako alternatywnej formy upowszechnienia kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

III. Czas i miejsce Zawodów          

Art. 8. Zawody zostaną przeprowadzone w dniach 19-20 kwietnia 2024 r. Termin przeprowadzenia Zawodów może ulec zmianie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o czym Organizator ma obowiązek niezwłocznie poinformować na Stronie.

Art. 9. Zawody zostaną przeprowadzone na terenie powiatów grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego.

IV. Organizacja Zawodów

Art. 10. Uczestnik Zawodów ma do wyboru jedną z czterech Tras:

 1. Mikro GWiNT o długości około 30 km,
 2. Mini GWiNT o długości około 55 km,
 3. Normal GWiNT o długości około 110 km,
 4. Super GWiNT o długości około 100 mil, tj. 165 km.

Art. 11. Na etapie Rejestracji Uczestnik Zawodów deklaruje w sposób wiążący wybór jednej z Tras spośród wymienionych powyżej. Na dystansie Mikro GWiNT-a organizator dopuszcza uczestnictwo zawodników Nordic Walking. Zawodników NW obowiązują takie same zasady uczestnictwa (w tym limity czasowe) jak pozostałych Zawodników. Dla zawodników NW nie ma osobnej klasyfikacji.

Art. 12. Zmiana wybranego dystansu lub przepisanie pakietu na innego Zawodnika jest możliwe do 31.03.2024r.

Art. 13. Start Zawodów na Trasie:

 1. Super GWiNT – 19.04.2024, godzina 18:00, Nowy Tomyśl,
 2. Normal GWiNT – 20.04.2024, godzina 03:00, Grodzisk Wlkp.,
 3. Mini GWiNT – 20.04.2024, godzina 12:00, Wolsztyn,
 4. Mikro GWiNT – 20.04.2024, godzina 15.00, Jastrzębsko Stare.

Art. 14. Organizator zapewnia Uczestnikom Zawodów na trasach Normal GWiNT, Mini GWiNT i Mikro GWiNT bezpłatny transport spod Biura Zawodów na miejsce startu odpowiednio w Grodzisku Wlkp, Wolsztynie i Jastrzębsku Starym. Szczegółowe informacje o godzinach odjazdu na miejsca startu Organizator poda w „Komunikacie Startowym” zamieszczonym na Stronie, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą Zawodów.

Organizator  zapewnia noclegi bezpłatne w klasach na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecia 6, lub płatne na preferencyjnych warunkach w Hotelu/Restauracji Kopernik w Nowym Tomyślu, również przy ul. Tysiąclecia 6 (ilość ograniczona).

Art. 15. Ze względu na specyfikę Zawodów Organizator nie przewiduje konieczności ograniczania lub wyłączania ruchu drogowego na drogach publicznych, przez które przebiegać będą Trasy Zawodów. Starty biegów Super GWiNT i Normal GWiNT odbędą się przy asyście radiowozów Policji.

Art. 16. Na całej trasie Zawodów Organizator przewiduje zorganizowanie:

 1. co najmniej 9 pośrednich Punktów Kontrolno-Odżywczych z Sędziami Zawodów. Punkty Kontrolno-Odżywcze wyposażone będą co najmniej w napoje dla uczestników Zawodów,
 2. stałych i lotnych punktów zabezpieczenia medycznego.

Art. 17. W celu ustalenia kolejności i czasu przebywania na trasie Uczestników Organizator przewiduje elektroniczny pomiar czasu.

Art. 18. Limit czasu wynosi:

 1. dla Mikro GWiNTa – 6 godzin,
 2. dla Mini GWiNTa – 9 godzin,
 3. dla Normal GWiNTa – 18 godzin,
 4. dla Super GWiNTa – 27 godzin.

Art. 19. Organizator wprowadza  następujące limity czasu na Punktach Kontrolno-Odżywczych:

Wąsowo:             20:30
Porażyn:              23:00
Lasówki:              01:00
Grodzisk:              3:00
Rakoniewice:       6:30
Głodno:                 9:00
Wolsztyn:            12:00
Kuźnica:              14:30
Jastrzębsko:       16:00
Miedzichowo:     18:00
Nowy Tomyśl:    21:00

Art. 20. Po upływie przewidzianego na Punkcie Kontrolno-Odżywczym limitu czasowego Punkt zostaje zamknięty. Uczestnicy, którzy nie opuszczą Punktu Kontrolno-Odżywczego w przewidzianym limicie czasowym lub dotrą na Punkt po jego zamknięciu zostają zdyskwalifikowani i nie mogą kontynuować Zawodów.

Art. 21. Nie licząc sytuacji wymagających interwencji medycznej, Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z Punktów Kontrolno-Odżywczych po zakończeniu pracy Punktu. PKO kończą pracę po ok. dwóch godzinach od zakończenia limitu czasu.

Art. 22. Warunkiem sklasyfikowania jest przekroczenie przez Uczestnika o własnych siłach, w wyznaczonym limicie czasu linii mety na wybranej przez Uczestnika Trasie i potwierdzenie przez Sędziego pobytu na wszystkich znajdujących się na wybranej trasie Punktów Kontrolno-Odżywczych.

Art. 23. Rywalizacja podczas Zawodów trwa non-stop do momentu przekroczenia przez Uczestnika linii mety lub powiadomienia go przez Sędziego Zawodów na Punkcie Kontrolnym o konieczności opuszczenia trasy Zawodów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestnika albo nie zmieszczenie się przez Uczestnika w wyznaczonym przez Organizatora limicie czasowym.

Art. 24. Organizator zapewnia Uczestnikom Zawodów bezpłatny posiłek regeneracyjny na tzw. przepakach oraz na mecie.

V. Klasyfikacje

Art. 25. Na poszczególnych Trasach Zawodów Organizator przewiduje następujące klasyfikacje:

 1. Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn,
 2. Klasyfikacja Wiekowa Kobiet:
  K 20  – 18-29 lat,
  K 30  – 30-39 lat,
  K 40  – 40-49 lat,
  K 50  – 50-59 lat,
  K 60  – 60 lat i powyżej,
 1. Klasyfikacja Wiekowa Mężczyzn:
  M 20  – 18-29 lat,
  M 30  – 30-39 lat,
  M 40  – 40-49 lat,
  M 50  – 50-59 lat,
  M 60  – 60-69 lat,
  M 70  -70 lat i powyżej.

Art. 26. Przypisanie do kategorii wiekowej następuje wg roku urodzenia.

Art. 27. Klasyfikacje Generalne Uczestników Zawodów bez podziału na płeć w ramach poszczególnych Tras mają znaczenie wyłącznie informacyjne.

Art. 28. W porozumieniu z Oficjalnymi Partnerami lub Sponsorami Organizatorzy mogą wprowadzić dodatkowe klasyfikacje. W takiej sytuacji Oficjalni Partnerzy lub Sponsorzy, z wyłączeniem Organizatorów, mogą być fundatorami nagród dla zwycięzców tych dodatkowych kategorii.

Art. 29. O wprowadzeniu dodatkowych klasyfikacji Organizator poinformuje w „Komunikacie Startowym” zamieszczonym na Stronie.

VI. Nagrody  

Art. 30. Uczestnicy Zawodów, którzy w ramach klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn oraz w ramach pozostałych klasyfikacji, zajęli trzy pierwsze miejsca, otrzymają od Organizatora statuetki.

Art. 31. Wszyscy Uczestnicy Zawodów, którzy ukończyli wybraną przez siebie podczas zapisów Trasę otrzymają pamiątkowy medal.

Art. 32. Nagrody w Klasyfikacjach Generalnych nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.

Art. 33. Jeżeli Organizator będzie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi, albo w przypadku zgłoszenia się Sponsora, Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców albo nagrody do rozlosowania wśród Uczestników Zawodów.

Art. 34. O dodatkowych nagrodach Organizator poinformuje w „Komunikacie Startowym” podanym na Stronie.

VII. Uczestnictwo w Zawodach

Art. 35. Uczestnictwo w Zawodach jest dobrowolne.

Art. 36. Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach wynosi:

 1. Pakiet STANDARD 250,00 zł (lub 60,00 € dla przelewów zagranicznych) niezależnie od wybranego dystansu.
 2. Pakiet ECO 150 zł (lub 40,00 € dla przelewów zagranicznych) niezależnie od wybranego dystansu.

Art. 37. Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Organizatora podany w formularzu zgłoszeniowym oraz w regulaminie, w terminie 14 dni licząc od dnia rejestracji. Osoba, która nie zapłaci wpisowego w tym terminie zostanie wykreślona z Listy Zawodników.

Art. 38. W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko wraz z nazwą wybranej Trasy. O dacie wpłaty wpisowego decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.

Dane do przelewu:

Nowotomyski Klub Biegacza Chyży

Numer rachunku: 03 9058 0000 0000 0010 5011 0005

(BS Nowy Tomyśl)

Swift dla przelewów zagranicznych: GBWCPLPP

Art. 39. W przypadku rezygnacji ze startu wpisowe za uczestnictwo w Zawodach nie podlega zwrotowi.

Art. 40. Do wpisania na Listę Zawodników i uczestnictwa w Zawodach wymagane jest:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Zawodów oraz akceptacja regulaminu zawodów,
 2. wpłacenie wpisowego za uczestnictwo, o którym mowa w art. 36,
 3. ukończenie 18 roku życia.

Art. 41. Rejestracja Uczestników dokonywana jest za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie.

Art. 42. Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania limitu zgłoszonych i opłaconych zawodników lub do 8.03.2024r.

Art. 43. Liczba Uczestników Zawodów jest ograniczona i wynosi 700 Uczestników na wszystkich dystansach łącznie.

Art. 44. O zarejestrowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.

Art. 45. O zamknięciu listy zawodników Organizator poinformuje w „Komunikacie Startowym” podanym na stronie.

Art. 46. W przypadku dużego zainteresowania zawodami Organizator może zwiększyć liczbę zawodników. W takim przypadku decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu wpisowego na rachunek bankowy Organizatora, wniesionego przez zawodników zgłoszonych powyżej 700 miejsca na liście zawodników.

Art. 47. Nie jest możliwa rejestracja oraz wniesienie wpisowego w dniu zawodów w biurze zawodów.

VIII. Pakiet startowy

Art. 48. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia Uczestnikom Zawodów:

 1. numer startowy z chipem elektronicznego pomiaru czasu,
 2. agrafki,
 3. worki foliowe na depozyt i przepaki,
 4. bluzę polar – tylko pakiet STANDARD,
 5. ciepły posiłek na przepakach w Grodzisku Wlkp. i Wolsztynie oraz na mecie,
 6. transport na miejsca startu w Grodzisku Wlkp., Wolsztynie i Jastrzębsku,
 7. przewóz przepaków z Nowego Tomyśla do Grodziska Wlkp. i Wolsztyna dla dystansu 100 mil (odpowiednio  do Wolsztyna dla dystansu 110 km) oraz przewóz wykorzystanych przepaków z Grodziska Wlkp i Wolsztyna do Nowego Tomyśla,
 8. przekąski, herbatę, kawę, wodę, izo, colę itp. na P-KO,
 9. medal odlewany,
 10. opiekę medyczną.

Art. 49. W przypadku gdy Organizator będzie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi albo w przypadku zgłoszenia się Sponsora, może być przewidziane dodatkowe wyposażenie pakietu startowego.

Art. 50. Odbiór pakietu startowego następuje w Biurze Zawodów w dniu 19 kwietnia 2024r. dla Uczestników Zawodów startujących na trasie Super GWiNT i Normal GWiNT oraz w dniach 19 i 20 kwietnia 2024r. dla Uczestników Zawodów startujących na trasie Mini GWiNT i Mikro GWiNT. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru pakietu startowego zostaną podane przez Organizatora w „Komunikacie Startowym” dostępnym na Stronie.

Art. 51. Pakiet startowy można odebrać tylko w Biurze Zawodów, osobiście lub przez osobę upoważnioną. Nie ma możliwości odbioru pakietu startowego po zawodach, ani jego wysłania przez Organizatorów.

IX. Wyposażenie uczestników Zawodów

Art. 52. Wyposażenie obowiązkowe Uczestników Zawodów obejmuje:

 1. latarkę czołową (dobrej jakości),
 2. naładowany telefon komórkowy,
 3. minimum 0,5 litra napoju na starcie (bidon, bukłak),
 4. dokument tożsamości,
 5. kubek wielorazowego użytku, (na punktach odżywczych Organizator nie zapewnia kubków jednorazowych)
 6. folia termoizolacyjna (NRC),
 7. element odblaskowy na ubraniu.

Art. 53. Wyposażenie zalecane Uczestników obejmuje:

 1. odzież chroniąca przed zimnem i deszczem,
 2. apteczkę pierwszej pomocy (zalecane wyposażenie: plastry, środki opatrunkowe, środki przeciwbólowe, bandaż elastyczny),
 3. prowiant na drogę.

X. Ochrona danych osobowych

Art. 54. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych jest Komitet Organizacyjny Zawodów. Dane osobowe będą przekazane firmie Plus-Timing w celu przeprowadzenia zapisów oraz klasyfikacji końcowej biegu.

Art. 55. Udostępnione  dane osobowe uczestników imprezy pn. GWiNT Ultra Cross przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celu przeprowadzenia imprezy pn. GWiNT Ultra Cross tj.:

 1. rejestracji uczestnika,
 2. przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej,
 3. ustalenia wysokości opłaty startowej i ewentualnego zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,
 4. wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie,  przez konferansjera na mecie biegu oraz w trakcie wręczenia nagród,
 5. prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej biegu, oraz plus-timing.pl,
 6. prezentacji list startowych w Biurze Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia,
 7. weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, w tym także ewentualnego ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu uczestnika dokona odbioru przysługującego uczestnikowi pakietu startowego,
 8. wysłania SMS z wynikiem dla każdego uczestnika, z czasem netto, brutto, międzyczasami, miejscem w klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia imprezy,
 9. przyznania i wydania nagród,
 10. informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora.

Art. 56. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w ust.1 i ust. 2  jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Art. 57. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana w następujący sposób:

 1. poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora Danych Osobowych,
 1. poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Biurze Zawodów.

Art. 58. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów. Okres ten wynika z wewnętrznych procedur Administratora danych osobowych dostosowanych do powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących działalności archiwalnej w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1993 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi) albo do momentu wycofania zgody.

Art. 59. Osobie której dane dotyczą (uczestnikowi, pełnomocnikowi uczestnika) przysługują następujące uprawnienia, które może realizować względem Administratora Danych Osobowych:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art. 60. Podanie danych osobowych uczestnika imprezy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w imprezie pn. GWiNT Ultra Cross.

XI. Postanowienia końcowe

Art. 61. Organizator nie zapewnia uczestnikom Zawodów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Art. 62. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu Tras Zawodów w czasie trwania Zawodów, jeżeli będą za tym przemawiać niezależne od Organizatora okoliczności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników lub mogłyby mieć wpływ na przebieg Zawodów.

Art. 63. Organizator informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

Art. 64. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

Art. 65. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

Art. 66. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Art. 67. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

Art. 68. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez uczestników na tereny stanowiące własność prywatną nie znajdujące się bezpośrednio na trasie zawodów.

Art. 69. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów Uczestnik odpowiada osobiście.

Art. 70. Uczestnicy zobowiązani są do niepozostawiania śmieci na trasie zawodów oraz na terenie Punktów Kontrolno-Odżywczych poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora porzucenia śmieci przez uczestnika poza miejscami do tego wyznaczonymi, uczestnik podlegał będzie bezwarunkowej dyskwalifikacji.

Art. 71. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do uwag, wskazówek i poleceń Organizatora oraz Sędziów Zawodów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za skutki niezastosowania się do uwag, wskazówek i poleceń Organizatora oraz Sędziów Zawodów.

Art. 72. Ewentualne protesty mogą być składane przez Uczestników bezpośrednio po zakończeniu Zawodów do Sędziego Głównego Zawodów. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 2 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Zawodów.

Art. 73. Korzystanie przez Uczestników na Trasach Zawodów ze zorganizowanej pomocy osób trzecich niezwiązanych z organizacją Zawodów, jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych miejscach podanych w komunikacie startowym. Pomoc osób trzecich poza wyznaczonymi miejscami będzie skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

Art. 74. Podczas Zawodów Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad „fair play”. Utrudnianie Zawodów innym Uczestnikom jest niedozwolone i skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.

Art. 75. Ze względu na ewentualną sytuację epidemiologiczną, Zawodnicy będą musieli dostosować się do przepisów sanitarnych, które będą obowiązywały w dniach imprezy.

Art. 76. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Zawodów będą podawane na Stronie w formie „Komunikatów Startowych”.

Art. 77. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym ma obowiązek informowania na Stronie w formie „Komunikatów Startowych”.

Art. 78. Organizator zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zwrotu opłaty startowej, adekwatnie do wysokości poniesionych przez niego wydatków, w przypadku odwołania lub zmiany sposobu organizacji biegu z przyczyn niezależnych od organizatora. Minimalna opłata manipulacyjna potrącona w przypadku konieczności odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora wynosi 10 zł (lub odpowiednio 2€).

Art. 79. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest ostateczna.